O stážistech z Ostravy vyslaných do celého světa se dočtete ZDE!

↓ English Below ↓

Španělsko, Brazílie, Slovinsko, Taiwan, Portugalsko, Chorvatsko, Čína, Německo. Co mají tyto státy společného? To je jednoduché: SRPNOVÉ INCOMINGY v Ostravě.

Celkem 11 zahraničních studentů medicíny zavítalo v srpnu do Ostravy, kde absolvovali svou letní stáž ve FNO. Kromě sbírání zkušeností na různých odděleních v nemocnici,měli plně nabitý program. Prohlídka Ostravy, včetně industriálních Dolních Vítkovic, Pustevny s monumentálním Radhoštěm, piknik, opékání špekáčků v Bělském lese a mnoho posezení u piva a dobrého jídla jsou akce, kterých jsme se společně účastnili. Samozřejmě nechyběla ani National food and drink party, která neodmyslitelně patří ke každé stáži. Na takové party nechybělo jídlo a pití ze všech zemí našich stážistů.

IFMSA CZ připravila dva víkendové výlety, takže naši stážisti poznali krásy i jiných částí České republiky nejen Moravskoslezského kraje. Jeden z programů se konal na jihu Moravy, kde nechyběla ani návštěva vinného sklípku. Další víkend patřil Jižním Čechám.

Doufáme, že si incomingové svou stáž v Ostravě užili a třeba se zde znovu někdy shledáme.

 

English version

Spain, Brazil, Slovenia, Taiwan, Portugal, Croatia, China, Germany. What do these states have in common? That’s simple: AUGUST INCOMING in Ostrava.

A total of 11 foreign medical students visited Ostrava in August, where they completed their summer exchange in FNO. In addition to gathering experience at various departments in the hospital, they had a fully charged program. A tour of Ostrava, including the industrial Lower Vítkovice, Pustevny with the monumental Radhošť, a picnic, making sausages over a fire in the Bělský les and many meeting with beer and good food are the events we participated in together. Of course we had also a National food and drink party, which inherently belongs to every internship. At this party was food and drink from all the countries of our incomings.

IFMSA CZ prepared two weekend trips, so our incomings got to know the beauty of other parts of the Czech Republic, not only the Moravian-Silesian Region. One of the programs took place in the south of Moravia, which included a visit to a wine cellar. The next weekend belonged to South Bohemia.

We hope that the incomings enjoyed their exchange in Ostrava and maybe we will meet again here sometime.