O nás

O IFMSA

 

IFMSA – International Federation of Medical Students Associations (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny) je nezávislou a apolitickou institucí zastřešující 133 členských organizací s více než 1,5 miliónem studentů lékařství ze 123 zemí světa. IFMSA byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světe. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (zkr. OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (zkr. WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny.

Jen život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. (Albert Einstein)

Vize

Chceme sjednotit všechny studenty všeobecného lékařství v České republice ve společném úsilí o pomoc druhým, o zlepšení veřejného zdraví a zároveň v dosáhnutí nejkvalitnějšího vzdělání, jež jim umožní vykonávat lékařské povolání kvalifikovaně s lidským přístupem k pacientům a v souladu s etickými hodnotami.

Mise

IFMSA vytváří platformu pro komunikaci a výměnu názorů, nápadů a zkušeností mezi studenty medicíny.
IFMSA reprezentuje názory a myšlenky studentů všeobecného lékařství v oblastech veřejného zdraví, usiluje o jejich přesazení na odborném poli a tyto kroky koordinuje s externími partnery, kteří směřují za stejným cílem.
Prostřednictvím projektů se pozitivně působíme v našem okolí a šíříme znalosti o zdravotní problematice mezi širokou veřejnost.
Pro studenty medicíny vytváříme jedinečné příležitosti pro osobní rozboj a odborný růst formou systematických školení, přednášek, kurzů, workshopů a zahraničních stáží.

 

Think globally, Act locally.

Struktura

Činnost IFMSA je rozdělena do 6 stálých výborů:

 • SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) – Stálý výbor pro výměnné klinické stáže;
 • SCORE (Standing Committee on Research Exchange) – Stálý výbor pro výměnné výzkumné stáže;
 • SCOPH (Standing Committee on Public Health) – Stálý výbor pro veřejné zdraví;
 • SCORA (Standing Committee on Sexual & Reproductive Health incl. HIV/AIDS) – Stálý výbor pro sexuální a reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS;
 • SCORP (Standing Committee on Human Rights and Peace) – Stálý výbor pro lidská práva a mír;
 • SCOME (Standing Committee on Medical Education) – Stálý výbor pro lékařské vzdělávání.

Každý stálý výbor je zastoupen v jednotlivých zemích národním koordinátorem a na každé fakultě zapojené do činnosti i lokálním koordinátorem. Jmenované výbory zastřešují různé programy a preventivní či humanitární projekty. Díky této struktuře organizace je možné snáze sdílet informace, rady a zkušenosti.

IFMSA má v současné době 2 sídla. Jedno je zřízeno v Ženevě pří sídle Světové lékařské organizace (zkr. WMA) a druhé při Academic Medical Center v Amsterdamu, které slouží k řešení zejména provozních záležitostí, neboť IFMSA je historicky registrována v Nizozemí.
V čele federace stojí pětičlenná Výkonná rada (zkr. EB) doplněná o dalších třicet volených koordinátorů, spolu tvořících tzv. Team of Officials (zkr. TO), volených na 1 rok.

Zástupci z jednotlivých organizací se kromě menších regionálních setkání schází pravidelně 2x ročně na Valné hromadě (zkr. GA), a to vždy v březnu (March Meeting) a v srpnu (August Meeting). Na těchto setkáních se kromě provozních záležitostí federace projednává i přijímání nových národních členských organizací, prezentují se nové či úspěšné projekty, určuje se ideový směr vývoje organizace a podepisují se smlouvy na výměnné stáže.

Více informací o IFMSA a jejích stálých výborech naleznete na www.ifmsa.org.

O IFMSA CZ

IFMSA je v České republice reprezentována členskou organizací IFMSA Česká republika (zkr. IFMSA CZ).

Své pobočky máme při všech osmi českých a moravských lékařských fakultách:

 • 1. LF Univerzity Karlovy v Praze;
 • 2. LF Univerzity Karlovy v Praze;
 • 3. LF Univerzity Karlovy v Praze;
 • LF Univerzity Karlovy v Plzni;
 • LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové;
 • LF Masarykovy univerzity v Brně;
 • LF Univerzity Palackého v Olomouci;
 • LF Ostravské univerzity v Ostravě.

V čele IFMSA CZ stojí pětičlenná Výkonná rada stávající se z prezidenta, hospodáře, tajemníka, viceprezidenta pro vnitřní záležitosti (zkr. VPI) a viceprezidenta pro vnější záležitosti (zkr. VPE). Poradní orgán tvoří národní koordinátor pro klinické stáže (zkr. NEO), národní koordinátor pro výzkumné stáže (zkr. NORE), národní koordinátor pro veřejné zdraví (zkr. NPO), národní koordinátor pro sexuální a reprodukční zdraví (zkr. NORA), národní koordinátor pro lidská práva a mír (zkr. NORP), národní koordinátor pro vzdělávání mediků (zkr. NOME) a Training Director (zkr. TDir). Součástí IFMSA CZ je i Dozorčí rada, která dohlíží na fungování celé organizace. Nejvyšším orgánem je Valná hromada členů IFMSA CZ svolávaná 2x ročně.

Členem IFMSA CZ se může stát každý student lékařské fakulty v České republice, který o členství projeví zájem. Členství, jež je dobrovolné a bezplatné, umožňuje studentům zúčastnit se letních výměnných klinických a výzkumných stáží. Současně se studenti mohou zapojit do různých aktivit pořádaných IFMSA CZ. Mezi nejvýznamnější projekty patří zejména Světový den diabetu (zkr. WDD), Světový den zdraví (zkr. WHD), Světový týden boje proti AIDS (zkr. WAW), Nemocnice pro medvídky.
Mnoho dalších projektů probíhá zároveň lokálně na jednotlivých pobočkách IFMSA CZ.

Kontakty

Výkonná rada

Matěj Višňa

Prezident

President

president@ifmsa.cz

+420 777 918 581

Anna Stefanovičová

Viceprezident pro vnitřní záležitosti

Vice President for Internal Affairs (VPI)

vpi@ifmsa.cz

+420 720 441 705

Jan Pavlok

Viceprezident pro vnější záležitosti

Vice President for External Affairs (VPE)

vpe@ifmsa.cz

+420 727 874 661

 

Kateřina Pokorná

Viceprezident pro PR

Vice President for Public Relations (VPPR)

vppr@ifmsa.cz

+420 603 712 889

Filip Baldík

Viceprezident pro finance

Vice President for Finance (VPF)

vpf@ifmsa.cz

+420 776 699 602

Národní koordinátoři

Petr Lapka & Lucie Racková

Národní koordinátor pro klinické stáže

National Exchange Officer (NEO)

neo@ifmsa.cz

Petr: +420 728 248 198
Lucie: +420 736 291 485

Tereza Sovová

Národní koordinátor pro výzkumné stáže

National Officers on Research Exchange (NORE)

nore@ifmsa.cz

+420 604 744 394

Kamila Otrubová

Národní koordinátor pro veřejné zdraví

National Public Health Officer (NPO)

npo@ifmsa.cz

+420 602 855 779

Jana Koudelková

Národní koordinátor pro lidská práva a mír

National Officer on Human Rights and Peace (NORP)

norp@ifmsa.cz

+420 731 118 216

Lucie Novotná

Národní koordinátor pro vzdělávání mediků

National Officer on Medical Education (NOME)

nome@ifmsa.cz

+420 728 087 644

Nikola Zálešáková

Národní koordinátor pro sexuální a reprodukční zdraví vč. HIV/AIDS

National Officer on Sexual & Reproductive Health incl. HIV/AIDS (NORA)

nora@ifmsa.cz

+420 725 881 414

Dominika Kocmanová 

Národní koordinátor pro Capacity Building

National Officer on Capacity Building (NOCB)

nocb@ifmsa.cz

+420 602 766 020

Jiří Sýkora

Národní koordinátor pro Policy Development

National Officer od Policy Development (NOPD)

nopd@ifmsa.cz

+420 603 858 534

MUDr. Pavla Miřátská
MUDr. Emil Havránek

Alumni Directors (AlDir)

aldir@ifmsa.cz

IFMSA Česká republika, z.s.
Senovážné náměstí 977/24
Praha 1, 110 00

IČO: 00676462
DIČ: CZ00676462

číslo účtu:  2100078736/2010 FIO banka
Zapsána u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 64535